Hợp đồng 1000 áo đồng phục cho cty NEWHOPE 

Hđ ký ngày: 12/11/2013